Internationalisering

Waarom internationalisering?

In een steeds sneller veranderende omgeving is het van belang, dat leerlingen al in een vroeg stadium kennis nemen van en kennis maken met verschillende culturen en tradities. Naast de eigen  identiteit moeten de leerlingen ook in aanraking komen met de identiteit van onze Europese partners en partners buiten de Europese Unie, zodat ze met de verschillen en de overeenkomsten kennis kunnen maken. Onze leerlingen moeten zich tot wereldburger kunnen ontwikkelen.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in het onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Talen

De internationalisering die we nu op school hebben is collectief en individueel. Talent wordt op onze school gestimuleerd. Leerlingen kunnen voor de MVT (Moderne Vreemde talen) voor Cambridge Engels, DELF en Goethe kiezen en deze met gecertificeerde certificaten/diploma’s afsluiten. Als klas komt men tijdens de lessen in de MVT in aanraking met de vreemde taal. De secties Frans en Duits zijn drie jaar geleden met LinQ begonnen. LinQ houdt in, dat in de klassen de doeltaal steeds meer de voertaal wordt.

eTwinning

eTwinning is de online community voor scholen in Europa. Zij biedt een platform voor personeel (leraren, directeuren enz.) dat werkzaam is op een school in één van de Europese landen en via het platvorm communiceert, samenwerkt, projecten ontwikkeld en deelt. Kortom, zich onderdeel voelt en onderdeel is van de boeiendste leergemeenschap in Europa. eTwinning bestaat uit projecten voor alle vakken tussen twee of meer partners.

LinQ

De basisprincipes van de LinQ-didactiek maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker:

 • ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les
 • Een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen
 • Aandacht voor land, cultuur en actualiteit
 • Authentieke taalsituaties, zoals:
 • Gebruik maken van internationalisering voor taalverwerving
 • Native speakers
 • Eentalig lesmateriaal
 • Gebruik maken van Europese instrumenten:
 • Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)
 • Internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF junior, Goethe-Zertifikat en Deutsches Sprachdiplom (DSD)
 • Europass