Havisten Competent (HaCo)

Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van 30 havo-scholen in Nederland dat in het schooljaar 2005-2006 is opgericht. Het Bataafs Lyceum is sinds 2011 lid van Havisten Competent. De scholen in dit netwerk kiezen voor een eigen aanpak om hun havo-leerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door in te spelen op de havo-leerlingen met voor het hbo relevante competenties.

Competentie is het vermogen om de aanwezige kennis, vaardigheden en houding te benutten en verder te ontwikkelen om concrete activiteiten op adequate wijze te verrichten.

Uitgaande van typerende leersituaties in de propedeuse van het hbo er zijn vijf meer omvattende competentiegebieden benoemd.

1. Probleemoplossend samenwerken in een groep van wisselende aantallen (2 tot 8) Het gaat om samenwerken in complexe situaties waarin leerlingen geconfronteerd worden met problemen die niet direct aan de hand van een vaste procedure kunnen worden opgelost.

2. Reflectie op gedrag en resultaten, bijhouden en sturen van eigen vorderingen en verdere professionalisering. Dit heeft enerzijds betrekking op het ontwikkelen van een zelfkritische houding en reflectieve vaardigheden en anderzijds op het eigen leren reguleren (door zelfmotivatie) en sturen in het licht van een beoogde (studie)loopbaan.

3. Informatie zoeken, selecteren en voorbereiden voor gebruik. Het gaat om het uit verschillende bronnen informatie kunnen halen en op waarde kunnen schatten en deze informatie weten om te zetten in kennis.

4. Vaardigheid, gedrag en toepassing van kennis trainen ten behoeve van routine opbouwen en automatiseren. Het betreft basiskennis en basisvaardigheden die nodig zijn om in praktijkopdrachten te kunnen functioneren. Daarvoor is een zekere mate van routine nodig op algemene en profielspecifieke terreinen. Van daaruit wordt meer kennis verworven en worden vaardigheden verdiept.

5. Beroepshouding ontwikkelen en vorm geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in de pluriforme samenleving op nationaal en internationaal niveau. Het gaat enerzijds om succesvol functioneren in een internationale en multiculturele context.Anderzijds gaat het om uitingen van mentaliteit en gedrag die in arbeidsorganisaties van medewerkers op hbo-niveau worden verwacht. Het gaat in dit competentieprofiel alleen om algemene aspecten van beroepshouding, niet om sector- of branchespecifiekgedrag.

HaCo heeft in samenwerking met hbo-instellingen een competentieprofiel opgesteld voor de havist. Dit competentieprofiel telt vijf competenties, waarover de havist moet beschikken als hij naar het hbo gaat.

De vijf competenties zijn:

  1. Het eigen leerproces sturen.
  2. Beroepshouding ontwikkelen.
  3. Informatievaardigheden ontwikkelen.
  4. Probleemoplossend werken.
  5. Samenwerken

In de derde klassen betekent dit onder andere dat leerlingen zelf een presentatieavond over de profielkeuze voor de ouders organiseren. In havo vier ligt de nadruk op de voorbereiding op het profielwerkstuk en de HaCo de vijfde klas staat vooral in het teken van het schrijven van het profielwerkstuk.

Studenten die tijdens de havo-opleiding het programma Havisten Competent doorlopen, hebben daar in het hbo aantoonbaar voordeel van in hun hbo-propedeuse vergeleken met studenten die het programma niet hebben gevolgd.

 

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Havisten Competent? Stuur een e-mail naar Jentina Ardesch, teamleider havo bovenbouw via j.ardesch@osghengelo.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Havisten Competent.

http://www.havistencompetent.nl/